Reisvoorwaarden

Boekings- en reisvoorwaarden


Reishuis.nl
Noordsingel 54
5961 XX Horst a/d Maas
www.reishuis.nl

Artikel 1 definities:
Organisatie: Reishuis.nl
Opdrachtgever: de Reiziger en/of degene welke de reis financieel voldoet zoals vermeld op het inschrijfformulier
boeking -en reisvoorwaarden: Voorwaarden

Artikel 2 Overeenkomst/inschrijfformulier c.q. boekingsformulier: 
Het inschrijf formulier tot het boeken van een reis van Reishuis.nl is een overeenkomst tussen de organisatie; reishuis.nl en de opdrachtgever; reiziger.

Artikel 3 Algemeen: 
3.1 Deze voorwaarden gelden voor ieder geboekte reis, aanbieding of overeenkomst tussen organisatie en de opdrachtgever. Tenzij anders door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3.2 Eventuele afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd worden blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing.
organisatie en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 4 Aanbiedingen:
4.1 alle reizen welke worden aangeboden door Reishuis.nl zijn incl. alle heffingen van overheidswege.
4.2 reishuis.nl behoud zich het recht om de reissom bij te stellen indien er aantoonbaar meerkosten berekend moet worden door bijvoorbeeld toeslagen, zoals brandstoftoeslag, security, grote verschillen dollarkoers, etc.
4.3 Reishuis.nl boekt een bepaald aantal stoelen bij de luchtvaartmaatschappij. Er zijn een bepaald aantal stoelen beschikbaar per klasse. Het kan voorkomen dat op het moment dat u bij ons boekt, de klasse waarin wij onze tickets inkopen niet meer beschikbaar is. Reishuis.nl dient de vlucht dan in een andere klasse te boeken tegen een mogelijke toeslag, dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever gebeuren.
4.4 De opdrachtgever is na het ondertekenen van het inschrijf (boeking) formulier gebonden.

Artikel 5 Uitvoering: 
5.1 Reishuis.nl zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 De opdrachtgever draagt zorg voor alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst en deze tijdig aan reishuis.nl te verstrekken.
5.3 Reishuis.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat reishuis.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.4 Alle reizen vinden doorgang bij een minimum aantal deelnemers. Het aantal deelnemers staat beschreven bij het reisprogramma.
5.5 Reishuis behoudt haar recht om het programma of vluchten te wijzigen, indien de situatie dit vereist.

Artikel 6 Documenten:
6.1 De reiziger dient er zelf zorg voor te dragen dat hij of zij bij vertrek in het bezit is van de benodigde documenten zoals, een geldig paspoort en de eventuele benodigde visa, bewijzen van vaccinaties, inentingen en medicijnen.
6.2 Reishuis.nl zal ten tijde van de opdrachtverlening en/of bij de informatie bijeenkomsten algemene informatie verstrekken betreffende grensdocumenten en eventuele formaliteiten op het gebied van gezondheid.
6.3 De reiziger zal zelf bij betrokken autoriteiten de benodigde informatie inwinnen en tijdig voor vertrek nagaan of verstrekte informatie nog actueel is.

Artikel 7 Reisbescheiden:
7.1 De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 5 dagen voor vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij door reishuis.nl word medegedeeld dat de reisbescheiden worden uitgedeeld door de meereizende eigen reisbegeleider.

Artikel 8 betaling:
8.1 Na inschrijving verplicht de opdrachtgever een aanbetaling + de kosten van een eventuele reis en/of annuleringsverzekering te voldoen. De hoogte van de aanbetaling staat vermeld op het specifieke inschrijf- boekingsformulier. Aanbetaling dient uiterlijk 14 dagen na inschrijving voldaan te zijn.
8.2 Enkele weken na inschrijving stuurt reishuis.nl u de factuur van de totale reissom.
De reissom dient voldaan te worden binnen de gestelde termijn welke staat vermeld op de factuur.
8.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van de aanbetaling en de eventuele reis- en/of annuleringsverzekering in de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na inschrijving wordt de overeenkomst geacht geannuleerd te zijn en wordt uw plaats ingenomen door personen welke op een eventuele wachtlijst staan voor de specifieke reis.
8.4 indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van de rest reissom in de daarvoor gestelde termijn welke in de factuur staat vermeld, blijft opdrachtgever verplicht de reissom volledig te voldoen, eventuele incassokosten worden verhaald op de opdrachtgever.
Indien opdrachtgever 14 dagen voor vertrek van de reis de reissom nog niet heeft voldaan vind annulering plaats van de reis. Opdrachtgever blijft dan de verplichting houden om de volledige reissom te voldoen vermeerderd met de gemaakt incassokosten.
8.5 Indien de reis word geboekt binnen 6 weken voor vertrek verlangt reishuis.nl een directe betaling van de volledige reissom.

Artikel 9 annulering door de reiziger:
9.1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd door de opdrachtgever zijn voor iedere reiziger annuleringskosten verschuldigd. Overeenkomsten zijn nooit overdraagbaar aan derden. Indien de opdrachtgever een reis- en annuleringsverzekering heeft afgesloten geldt artikel 11. Uitgeschreven vliegtickets kunnen nooit geannuleerd worden, ook indien dit binnen een pakketreis valt.

Algemene annuleringskosten:

  • 90 dagen voor vertrek annuleringskosten bedragen 40% van de reissom
  • 60 dagen voor vertrek annuleringskosten bedragen 60% van de reissom
  • 30 dagen voor vertrek annuleringskosten bedragen 80% van de reissom
  • 14 dagen voor vertrek annuleringskosten bedragen 100% van de reissom

Reishuis.nl behoudt het recht om af te wijken van de Annuleringsvoorwaarden indien de lokale agent ter plaatse afwijkende annuleringsvoorwaarden hanteert zonder u daarvoor van te voren in kennis te stellen.

Artikel 10 annulering door Reishuis.nl
10.1 Reishuis.nl heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de organisatie aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 11 Restitutie van de reissom bij annuleringsverzekering
11.1 Indien de opdrachtgever een annuleringsverzekering heeft afgesloten via reishuis.nl wordt deze verzekering ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Europeesche.
11.2 Bij annulering dient er een geldige schriftelijke reden te worden overlegd welke door de verzekering als geldig word gezien. Zoals ziekte in de 1e graad en werkhervatting na werkeloosheid.
11.3 Indien de reissom ten tijde van annulering nog niet volledig is voldaan dient de reissom terstond voldaan te worden.
11.4 De restitutie van de reissom vind plaats na goedkeuring van de verzekeringsmaatschappij.
11.5 De gecombineerde verzekering: reis en annuleringsverzekering tezamen is incl. reis afbreek verzekering.
11.6 Uitgeschreven vliegtickets kunnen niet geannuleerd worden.

Artikel 12 Garantiefonds:
12.1 Reishuis.nl is aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Binnen de grenzen van de VvKR-garantieregeling vallen de in ons programma / op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van VvKR. De VvKR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Voor meer info kunt u terecht op de site van het VvKR

Reishuis.nl is tevens aangesloten bij de Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators.  GGTO biedt reizigers de garantie dat zij hun betaalde reisgelden terugontvangen, en eventueel hun terugreis vergoed krijgen, als de betrokken touroperator bij ons is aangesloten en in financieel onvermogen zou geraken. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

-  (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

-  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Voor meer info kunt u terecht op de site van de stichting GGTO.

Artikel 13 Overmacht:
13.1 Reishuis.nl heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die verdere nakoming verhindert.
13.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorziend, waarop reishuis.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor reishuis.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 14 Geheimhouding:
14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15 toepasselijk recht:
15.1 Op elke overeenkomst tussen reishuis.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing
Reishuis.nl staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Venlo onder het nummer KVK: 14105888.